Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Organisator: Rottergram ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24462780
b. Deelnemer: natuurlijk persoon van 16 jaar en ouder, die zich heeft ingeschreven voor deelname aan een door Organisator georganiseerd evenement.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van Organisator en op alle overeenkomsten tussen Organisator en Deelnemer verband houdende met en gericht op deelname aan door Organisator georganiseerde evenementen.
2.2. Door zich in te schrijven verklaart Deelnemer kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en met deze voorwaarden akkoord te gaan.
2.3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Organisator.

Artikel 3: Deelname

3.1. Deelnemer dient zich op een door Organisator aan te geven wijze in te schrijven voor deelname aan een door Organisator georganiseerd evenement.
3.2. Deelname is definitief als door Organisator deelname is bevestigd en het vastgestelde inschrijfgeld is ontvangen binnen de door Organisator aan te geven termijn.
3.3. Indien Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld, alsmede eventuele overige betalingen, niet gerestitueerd.

Artikel 4: Nadere bepalingen omtrent deelname

4.1. Deelnemer dient tijdens het evenement de instructies van Organisator, en van tot de organisatie van Organisator behorende medewerkers, op te volgen.
4.2. Met toestemming van Organisator mag Deelnemer, als wettelijke vertegenwoordiger en/of begeleider, een persoon jonger dan 16 jaar aan het evenement laten deelnemen, tegen betaling van het inschrijfgeld. Deelnemer is aansprakelijk voor de gedragingen van deze persoon.
4.3. Van Deelnemer wordt verwacht zich respectvol naar andere deelnemers te gedragen en geen schade aan eigendommen van anderen toe te brengen, of rommel achter te laten.
4.4. Deelnemer dient uiterlijk op de aangegeven eindtijd de locatie waarop het evenement plaatsvindt verlaten te hebben.
4.5. Huisdieren en vervoermiddelen, zoals kinderwagens, rolstoelen e.d., mogen alleen met toestemming van Organisator worden meegenomen naar het evenement.
4.6. Het is Deelnemer zonder toestemming van Organisator niet toegestaan reclame te maken voor eigen, of andermans, producten of diensten, tijdens en op de locatie van het evenement. Hieronder valt ook het houden van enquêtes of onderzoeken.
4.7. Het is Deelnemer tijdens het evenement niet toegestaan om politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen, of uitlatingen te doen, op welke wijze dan ook, die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, of overlast veroorzaken.
4.8. Organisator is gerechtigd Deelnemer van verdere deelname aan het evenement uit te sluiten indien het gedrag van Deelnemer dit rechtvaardigt, of indien zulks op grond van medische overwegingen noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 5: Overmacht

5.1. Organisator behoudt zich te allen tijde t.a.v. het evenement het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden, buiten toedoen van Organisator ontstaan, wijzigingen in het programma aan te brengen, dan wel te besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden.
5.2. In deze gevallen kan Deelnemer in beginsel geen aanspraak maken op vergoeding van door Deelnemer gemaakte kosten en/of door Deelnemer geleden of te lijden schade.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico.
6.2. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, direct of indirect, die Deelnemer, of zijn eventuele nabestaanden, mocht lijden als gevolg van deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
6.3. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdens het evenement beschadigde, zoekgeraakte of gestolen eigendommen van Deelnemer.

Artikel 7: Portretrecht

Deelnemer verleent Organisator toestemming om de tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop Deelnemer zichtbaar is, voor communicatie- of promotiedoeleinden openbaar te maken.

Artikel 8: Persoonsgegevens

De door Deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator opgenomen in een beveiligde database. Deelnemer verleent Organisator toestemming deze persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie aan Deelnemer, tenzij Deelnemer bij inschrijving hiertegen bezwaar maakt.

Artikel 9: Klacht

9.1. Indien het evenement niet aan de verwachting van Deelnemer voldoet, dient Deelnemer daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan Organisator, anders vervalt het recht tot reclameren.
9.2. Organisator zal met hetgeen binnen zijn vermogen ligt proberen de klacht op te lossen, maar is niet gehouden tot enige financiële compensatie.

Artikel 10: Geschil

10.1. In geval van een geschil m.b.t. het evenement of deelname daaraan, zullen Organisator en Deelnemer allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Organisator.
10.2. Op de overeenkomst tot deelname en alle andere rechtsbetrekkingen die tussen Organisator enerzijds en Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is Nederlands Recht van toepassing.

Download de algemene voorwaarden door hieronder te klikken.

Algemene Voorwaarden